ทริปนครศิลาสีกุหลาบ เพตรา จอร์แดน

03 Dec 01:25 - 11 Dec 10:50 03 Dec 01:25 - 11 Dec 10:50 - Petra Petra
Petra, Ma`An, Jordan Petra, Ma`An, Jordan
Day0 อาท ตย 2 ธ นวาคม 2561 เวลา 23.00 น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม หน าเคาน เตอร สายการบ นค เวตแอร เวย เช คอ น Day1 จ นทร 3 ธ นวาคม 2561 (Bangkok-Amman-Madaba) เวลา 01.25   More info


© 2018 Siguez